تکنولوژیست جراحی اتاق عمل دانشگاه تهران

www.stor-tums.blogfa.com

پوزیشن های جراحی

 وضعیت خوابیده به پشت(Supain or Dorsal position)

در این وضعیت بیمار به پشت خوابانده می شود و دست هایش در امتداد بدن قرار دارد که در جراحی های مختلف استفاده می شود:

اعمال جراحی عمومی: مانند آپاندکتومی˓ رزکسیون روده ˓ ماستکتومی ˓ بیمار به پشت خوابانده می شود و در صورت لزوم از جادستی یا پد زیر پاشنه و غیره استفاده خواهد شد.

جراحی زنان: مانند بستن لوله های رحمی ˓ خارج کردن وریدهای واریسی ˓ اعمال اورتوپدی بر روی دست و پا و بازو ران ˓ در این اعمال دست بیمار در کنار بدن قرار داده می شود.

تانسیلکتومی: بیمار در وضعیت سوپاین خوابیده شده ˓ بالش یا رول کوچکی در زیر شانه هایش قرار داده می شود تا حالت اکستانسیون کردن بوجود بیاید.

اعمال جراحی گوش (مانند استاپدکتومی): بیمار در وضعیت سوپاین قرار می گیردو از یک حلقه (رینگ) با بالش زیر سری جهت ثابت نمودن سر بیمار استفاده می شود. البته سر بیمار را به یک طرف چرخانده و قسمتی که قرار است عمل شود بالا قرار می گیرد.

جراحی چشمی: بیمار در وضعیت سوپاین می خوابد و برای ثابت نگه داشتن وضعیت سر˓ بالش یا رینگ زیر سر بیمار قرار داده می شود.

 

وضعیت ترندلنبرگ یا سرازیری (Trendelenburg)

نوعی وضعیت خوابیده به پشت است که  قسمت فوقانی تنه به سمت پایین و پاها به سمت بالا قرار می گیرد.در این وضعیت  زانوهای بیمار در قسمتی از تخت که تا می شود قرار می گیرد و با خم کردن آن قسمت از تخت زانوها اندکی خم می شود.سپس از همین ناحیه قسمت بالای تخت وضعیت سرازیری داده می شود و برای جل.گیری از سقوط بیمار قبلا شانه گیر ها را به تخت وصل می کنیم.باید توجه داشت که شانه گیرها بر قسمت انتهایی گردن فشاری وارد نیاورند˓ زیرا فشار بر اعصاب شبکه بازویی می تواند به فلج شدن بازوی بیمار منتهی شود.

این وضعیت در اعمال جراحی ناحیه لگنی از قبیل جراحی مثانه لازم بوده˓ تا احشا شکمی را تا حدودی از محل جراحی کنار زنند. در بهبود شوک بعد از جراحی( بدون خم نمودن زانو) نیز استفاده می شود به همین دلیل به آن پوزیشن شوک نیز گفته می شود. در حالت هایی مثل افت فشارخون و تاکی کاردی در اثر خونریزی ˓ بیمار در این وضعیت خوابیده می شود.

 

وضعیت ترندلنبرگ معکوس (Reverse Trendelenburg)

این وضعیت برخلاف وضعیت شوک می باشد.تخت از ناحیه سر بالا آورده می شود پاها به طرف پایین خم می گردد. غالبا از این وضعیت برای دسترسی به سر ˓ گردن و انتقال نیروی ثقل احشا از دیافراگم به سمت پاها استفاده می شود.

این وضعیت در هنگام ازوفاگوسکوپی و لاپاراسکوپی استفاده می شود

 

وضعیت تخت شکستگی (Fracture Table Position)

این وضعیت در اصل برای گذاشتن پروتز مفصل ران و شکستگی استخوان هیپ و اعمال جراحی که در روی گردن ران انجام می گیرد مورد استفاده می گیرد. در این وضعیت بیمار در حالت طاق باز قرار می گیرد و لگن بیمار توسط یک پد عمودی ثابت نگه داشته می شود˓ پاهای بیمار به تراکشن متصل به تخت وصل می گردد. دست های بیمار روی سینه بیمار و یا برای تزریق وریدی روی جادستی قرار می گیرد. درجه باز شدن پاها به نظر جراح بستگی دارد و هنگام وضعیت دادن بیمار باید متوجه نقاطی که تحت فشار قرار می گیرند بود.

 

وضعیت لیتاتومی (Litathomy)

دراین وضعیت بیمار به پشت خوابیده و باسن وی در محل اتصال تکه انتهایی تختدر قسمت وسط تشک قرار می کیرد ساق پا بلند و از تنه دور می شود تکه انتهایی تخت را می توان برداشت و یا به طرف پایین خم نمود. پاها در قسمت مفصل ران و زانو خم می شوندو هر دو پا در یک زمان روی جاپایی قرار می گیرند. دست بیمار را معمولا روی سینه اش می گذارند. در صورت لزوم دست را به خاطر تزریق داخل وریدی روی جادستی قرار می دهند.

این وضعیت در جراحی های دستگاه تناسلی ˓ رکتوم و سیستم ادراری ˓ دیلا تاسیون و کورتاژ ˓ هیسترکتومی واژینال˓ ترمیم واژن ˓ خارج کردن کیسه بارتولن ˓ هموروئیدکتومی ˓ سیستوسکوپی استفاده می شود. در جراحی شکم و اطراف مقعد نیز بیمار در وضعیت لیتاتومی قرار می گیرد و قسمت سر تخت کمی پایین آورده می شود.

 

وضعیت نیمه نشسته(Semi-fowler or Semi-sitting)

ابتدا بیمار در وضعیت خوابیده به پشت دراز کشیده سپس بخش فوقانی تخت عمل 45 درجه به بالا کشیده می شود و قسمت تحتانی تخت عمل نیز کمی پایین کشیده می شود وزانوهای بیمار کمی خم می شوند. دستها برروی یک بالش گذاشته می شوند ودر موازات تخت عمل قرار می گیرند. ممکن است یک تخته زیر پاهای بیمار قرار بگیرد تا از افتادن پاهای او جلوگیری نماید. کل تخت کج می شود و سر تخت به صورت عمودی یا قائم قرار می گیرد. این عمل موجب می شود تا بیمار سر نخورد و تاثیرات همودینامیک ناشی از بیهوشی کاهش یابد.

از این وضعیت در جاحی جمجمه ˓ شانه و قفسه سینه استفاده می شود. در زمانی که برای جراحی شانه از این وضعیت استفاده می شود باید سر و ستون فقرات در یک راستا قرار می گیرند تا از کشیدگی عصبی و عضلانی جلوگیری شود.چرخش سر بیمار در جهت مخالف شانه ای که جراح در آن سمت ایستاده می تواند منجر به آسیب شبکه عصبی براکیال آن سمت شود.  

 

وضعیت نشسته(Fowler or Sitting)

در این وضعیت بیمار به پشت خوابیده و کم کم قسمت بالای تخت تا 90 درجه بالا برده می شود تا زانوها کمی خم شوند. برای جلوگیری از افتادگی پاها از تخت زیرپایی استفاده می شود. دستها نیز بر روی یک بالش و یا اینکه بر روی جادستی در حالی که آرنج ها تا  90 درجه یا کمتر خم شده اند قرار می گیرند.

از وضعیت نشسته برای برخی از جراحی های گوش ˓ بینی و کرانیوتومی استفاده می شود. زمانی کا از این وضعیت برای انجام جراحی های جمجمه و یا بطن های مغز استفاده می شود باید از جاسری های مخصوص جراحی جمجمه استفده شود.

 

وضعیت دمر(Prone Position)

در این وضعیت بیمار بر روی شکم خوابانده می شود و دست هایش در پهلو در امتداد بدن قرار می گیرد. برای جلوگیری از وارد آمدن فشار به انگشتان پا باید در زیر انحنای پا بالش کوچکی قرار داد. بالشتی زیر سر بیمار قرار می گیرد که قسمتی از آن باید زیر ناحیه قفسه سینه واقع شود. بالش لوله ای شکل دیگری زیر استخوان عانه جای داده می شود تا از وارد آمدن فشار بر روی سطح قفسه سینه و شکم جلوگیری شود و بیمار آسان تر تنفس نماید. برای جراحی ستون فقرات استفاده می شود.

 

وضعیت جک نایف(Jackknife Position)  

در این وضعیت بیمار به حالت دمر طوری می خوابد که ناحیه مفصل ران یا لگن وی مستقیما روی قسمت مفصل مرکز تخت قرار گیرد. دست ها در بالای سر خم می شوند.تمام تخت به حالت سرازیری در می آید و تا زاویه 90 درجه خم می شود.قسمت مرکز تخت که مفصل ران و لگن روی آن قرار می گیرد به طرف بالا خم می گردد.در این وضعیت سر و پاها یه طرف پایین متمایل است.باید بالش های کوچکی زیر شکم ˓ قفسه سینه و زیر انحنای روی پا قرار گیرد.

این وضعیت برای جراحی های ناحیه رکتال ˓ پایلونیدال سینوس ˓جراحی های مهره ها یا پشت استفاده می شود. در این جراحی ها پس از قرار گرفتن کامل بیمار در پوزیشن جک نایف محل جراحی در دسترس قرار می گیرد و دوطرف باسن توسط لکوپلاست از هم باز و به کنار کشیده می شود.

 

وضعیت زانو- قفسه سینه(Knee-chest)

 این وضعیت حالت پیشرفته جک نایف می باشد.در این وضعیت بیمار به حالت دمر در حالی که قسمت لگن وی خم شده بر روی تخت عمل قرار می گیرد˓ قسمت انتهایی تخت عمل پایین تر قرار می گیرد و پاهای بیمار از قسمت زانو خم می شود. آن گاه دستها بر روی جادستی قرار می گیرد و آرنج ها خم می شود تا در راستای بیمار قرار گیرد. قفسه سینه مستقیما بر روی تخت عمل قرار می گیرد.

برای انجام دادن سیگموئیدسکوپی و لامینکتومی از این وضعیت استفاده می شود.

 

 وضعیت خوابیده به پهلو  (Lateral decubitus) 

بیمار را به پهلویی که نیاز به جراحی ندارد خوابانده ˓ طرف مورد عمل بالا قرار می گیرد.در وضعیت لترال راست˓ بیمار به چپ خوابانده می شود و در وضعیت لترال چپ˓ بیمار به راست خوابانده می شود. در این وضعیت قسمتهای فوقانی قفسه سینه ˓ کلیه و یا قسمت های فوقانی سیستم ادراری در دسترس جراح قرار می گیرد.در ابتدا برای گرفتن بیهوشی بیمار در وضعیت طاق باز قرار می گیرد سپس او را در وضعیت لترال قرار می دهند. خط پشتی بیمار موازی انتهای کناری تخت خواهد بود. زیر سر و پهلوی بیمار باید بالش هایی قرار گیرد تا ستون فقرات بیمار در یک راستا قرار گرفته و کشیدگی عصبی براکیال به حداقل برسد.

 

وضعیت لترال سینه ایی(Lateral chest)

یک وضعیت تعدیل شده است که انجام جراحی در بخش فوقانی قفسه سینه را امکان پذیر می کند. ایجاد تغییراتی در نحوه قرار گرفتن دست ها˓ خم کردن آرنج ها و قرار دادن آن در پایین تر از سر موجب بالا رفتن شانه شده و امکان دسترسی به بافت های زیر دنده ایی و فضای بین دنده ای را ممکن می سازد. قسمت انتهایی دست ها بر روی یک بالش یا جادستی قرار می گیرد. کج کردن قسمت بالایی تخت عمل به طرف پایین˓ دهان و نای بیمار را در سطحی پایین تر از ریه ها قرار می دهد و در نتیجه ترشحات و مایعات نای و ریه ها وارد دهان نمی شود اما وارد ریه سمت مخالف نخواهند شد.

 

وضعیت لترال کلیوی

امکان دسترسی به قسمت های زیر پریتوئن(صفاق) را امکان پذیر می کند. در این وضعیت بیمار از وضعیت خوابیده به پشت به وضعیت پهلو برگردانده می شود. برای اینکه محل کلیه ها قابل دسترسی باشد بالشی زیر انحنای پهلو قرار می گیرد تا حدفاصل بین دنده دوازدهم و خار ایلیاک به طرف بالا حرکت کند.سپس تخت عمل در قسمت سر به طرف پایین آورده می شود و سر و پاهای بیمار خم می شود. برای ثابت نگه داشتن تنه بیمار از بریس کلیه استفاده می شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۵ اسفند۱۳۸۹ساعت 15:58 PM  توسط  گروه دانشجویان اتاق عمل  |